Strategia privind tranziţia de la economia liniară la economia circulară a oraşului Buzău în concordanţă cu directiva europeană 2018/848 – Buzău Oraş Circular 2020-2030

PROCESUL DE ELABORARE A STRATEGIEI CIRCULARE
Procesul de elaborare a strategiei circulare a Municipiului Buzău a avut la bază o cercetare exploratorie constând în analize multi-, inter- şi trans-disciplinare cu referinţe bibliografice recente, care descriu potențialul economiei circulare. Plecând de la aceste informaţii şi în conformitate cu caracterul său industrial şi agricol, Buzăul este bine ancorat, dispunând de o structură sistemică funcțională pe care se pot face investițiile necesare pentru a iniția tranziția pe scară largă către economia circulară. Pentru a înțelege pe ce ar trebui să se concentreze, la sfârșitul anului 2016, Municipiul Buzău a elaborat strategia integrată de dezvoltare urbană, sintetizând pașii necesari pentru a facilita tranziția către economia circulară a oraşului. Astfel, în continuarea acestei strategii, prezentul raport privind strategia pe economie circulară pentru Municipiul Buzău cartografiază starea actuală și arată oportunitățile pentru oraș. Raportul de faţă oferă o bază de plecare, de la care municipalitatea și comunitatea de afaceri își pot uni forțele pentru a dezvolta un oraş circular. Proiectul „STRATEGIA PRIVIND TRANZIŢIA DE LA ECONOMIA LINIARĂ LA ECONOMIA CIRCULARĂ A ORAŞULUI BUZĂU ÎN CONCORDANŢĂ CU DIRECTIVA EUROPEANĂ UE 2018/848” – (STEC 2020-2030) cuprinde trei etape consecutive:

 • Etapa I: Starea actuală a economiei circulare în Municipiul Buzău
  Etapa de culegere a datelor a inclus aspecte ce vizează comunitatea în ansamblu: capacitatea instituţiilor locale de a administra sau de a iniţia proiecte de economie circulară, sprijinul din partea comunităţii etc., date care să permită diagnoza pentru care se elaborează planul pentru tranziția la economia circulară a Municipiului Buzău. Stabilirea scopului şi criteriilor de dezvoltare, identificarea posibilităţilor de acţiune, precum şi dezvoltarea unei strategii pe obiective operaţionale de dezvoltare spre un oraş circular, s-a realiza în urma analizei SWOT. Acest tip de analiză a permis identificarea direcţiilor de dezvoltare locală pentru tranziția la economia circulară a Municipiului Buzău.
  Tot în această fază au fost incluse şi alte cercetări promovate de IRCEM în cadrul elaborării strategiilor pentru orașe circulare şi/sau susținute de IRCEM pe cadrul principiilor „zero deșeuri”. A fost esențial să analizăm mai întâi starea actuală a economiei circulare din Municipiul Buzău, pentru ca mai apoi să vedem pe ce trebuie să se concentreze atenția în facilitarea tranziției către un oraș circular. S-a continuat cu analiza valorii pierdute în fluxurile materiale la nivelul orașului, continuând cu analiza efectelor directe și indirecte, precum şi cu identificarea oportunităților pentru noi locuri de muncă circulare.
  Astfel, cercetarea se concentrează pe șapte sectoare-cheie care sunt definitive pentru „Buzău Oraş Circular”: agricultură & alimentație; construcţii/ regenerare urbană; consumul de bunuri; sănătate / viață sustenabilă; instituții publice; infrastructură/ mobilitate și socio-cultură/ turism. Rezultatul principal al acestei etape a proiectului constă într-o listă de intervenții posibile care pot contribui la închiderea buclei şi zero de deșeuri în Municipiul Buzău și crearea de locuri de muncă circulare.
  Intervențiile descrise în acest document nu sunt destinate unui set unic definitiv și cuprinzător de posibilități. Analiza propusă indică inechivoc care sunt prioritățile în ceea ce privește reducerea generării deșeurilor și a impactului asupra resurselor și mediului. Intervențiile menționate sunt modalități posibile de a aborda și reduce modul în care sunt generate aceste impacturi. Obiectivul principal al acestor intervenții este de a servi discuțiilor cu părțile interesate din etapa a II-a a proiectului.
  În plus, analiza datelor curente, în ceea ce privește angajarea circularității descrise în acest raport, are rolul de a prezenta o primă indicație și un punct de plecare spre trecerea la consumul şi economia circulară. Metodologia de evaluare a economiei circulare este încă în curs de dezvoltare, iar definițiile a ceea ce poate fi considerat un job circular sunt în continuă schimbare.
 • Etapa a II-a: Consultarea părților interesate
  În a doua etapă a proiectului, am invitat actorii relevanţi la două ateliere de interes: mediul de afaceri, autoritățile publice, ONG-uri, precum și cetățenii Municipiului Buzău, care ne-au oferit un punct de vedere cu privire la direcțiile viitoare pe care ar trebui să se focuseze orașul pentru a putea adopta principiile de funcționare a unui oraș circular până în 2030. Această etapă are rolul de a identifica interesele, motivațiile și nevoile diferitelor părți interesate pentru trecerea la economia circulară și de a identifica căile posibile de cooperare sau de a descoperi modalitățile prin care Municipiul Buzău poate fi sprijinit.
  Datele şi informațiile din etapa I au fost completate, în etapa a doua, de date cantitative culese prin chestionare adresate stakeholderilor, care au avut ca scop identificarea comportamentului acestora faţă de apartenența la un oraș circular precum şi întâmpinarea nevoilor pe care aceștia le au prin dezvoltarea de proiecte pe care părțile interesate le consideră cele mai promițătoare.Toate măsurile și proiectele identificate au fost apoi supuse unei proceduri de screening preliminar având ca scop principal preselecția și prioritizarea acestora pe 3 orizonturi de timp (scurt, mediu, lung) și apoi unui screening final.
 • Etapa a III-a: Analiza cost-beneficiu
  Etapa finală a proiectului este de a alege ce intervenții identificate în a doua etapă sunt cele mai promițătoare pentru Municipiul Buzău și de a le duce la nivelul implementării practice, cu investiții minime şi eficienţă maximă. Am efectuat o analiză cost-beneficiu pentru intervenții, obținând o perspectivă asupra investițiilor necesare, direcțiile de politici publice și colaborări care trebuie stabilite pentru implementarea cu succes a strategiei pentru orizontul de timp 2020-2030. De asemenea, am calculat modul în care economia circulară influențează fluxul resurselor precum și ocuparea forței de muncă. În această fază, IRCEM a elaborat un plan de acțiune cu pași practici care pot fi făcuți, explicând recomandările noastre pentru diferiții actori locali care pot contribui astfel la realizarea viziunii circulare a Municipiului Buzău pentru 2030.

Link Strategie: Strategia pentru economie circulara Buzau 2020-2030 – Primăria Buzău (primariabuzau.ro)

Echipă:

Departamente sau Laboratoare:

Leave a Comment

Scroll to Top